LED显示屏
2013-07
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:三合一贴片(3535)
 • 像素密度:2844(点/㎡)
 • 模组尺寸:600×600×165mm
 • 像素间距:18.75(mm)
 • 亮度:≥4000

2013-07
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1红1绿1蓝
 • 像素密度:10000(点/㎡)
 • 驱动方式:恒流驱动1/4扫描
 • 模组尺寸:160×160mm
 • 像素间距:10(mm)
 • 亮度:≥7000

2013-07
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1红1绿1蓝
 • 像素密度:6944(点/㎡)
 • 驱动方式:恒流驱动1/4扫描
 • 模组尺寸:192×192mm
 • 像素间距:12(mm)

2013-07
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:2红1绿1蓝
 • 像素密度:5102(点/㎡)
 • 模组尺寸:224×112mm
 • 像素间距:14(mm)

2013-07
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:2红1绿1蓝/1红1绿1蓝
 • 像素密度:3906(点/㎡)
 • 驱动方式:恒流静态驱动
 • 模组尺寸:256×128mm
 • 像素间距:16(mm)
 • 亮度:≥6500

2013-07
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:2红1绿1蓝
 • 像素密度:3086(点/㎡)
 • 驱动方式:恒流静态驱动
 • 模组尺寸:288×144mm
 • 像素间距:18(mm)
 • 亮度:≥6500

2013-07
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:2红1绿1蓝
 • 像素密度:2500(点/㎡)
 • 驱动方式:恒流静态驱动
 • 模组尺寸:320×160mm
 • 像素间距:20(mm)
 • 亮度:≥6000

2013-07
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:2红1绿1蓝
 • 像素密度:2066(点/㎡)
 • 驱动方式:恒流静态驱动
 • 模组尺寸:352×176
 • 像素间距:22(mm)
 • 亮度:≥6000

2013-07
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:2红1绿1蓝
 • 像素密度:1600(点/㎡)
 • 驱动方式:恒流静态驱动
 • 模组尺寸:200×200mm
 • 像素间距:25(mm)
 • 亮度:≥5000

2013-07
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:2红1绿1蓝
 • 像素密度:1024(点/㎡)
 • 驱动方式:恒流静态驱动
 • 模组尺寸:250×250mm
 • 像素间距:31.25(mm)
 • 亮度:≥4500

2013-07
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:2红1绿1蓝
 • 像素密度:711(点/㎡)
 • 驱动方式:恒流静态驱动
 • 模组尺寸:300×300
 • 像素间距:37.5(mm)
 • 亮度:≥3700

2013-07
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:2红1绿1蓝
 • 像素密度:625(点/㎡)
 • 驱动方式:恒流静态驱动
 • 模组尺寸:640×320
 • 像素间距:40(mm)
 • 亮度:≥1800

2013-07
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:2红1绿1蓝
 • 像素密度:400(点/㎡)
 • 驱动方式:恒流静态驱动
 • 模组尺寸:400×400
 • 像素间距:50(mm)
 • 亮度:≥1500

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1红1绿1蓝
 • 像素密度:65536(点/㎡)
 • 灰度等级:14
 • 像素间距:3.9(mm)
 • 亮度:1500-2000CD/m2

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:9245(点/㎡)
 • 灰度等级:≥10
 • 像素间距:10.4(mm)
 • 亮度:≥1800

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:6400(点/㎡)
 • 灰度等级:≥10
 • 模组尺寸:400×800×55mm
 • 像素间距:12.5(mm)
 • 亮度:≥600

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1红1绿1蓝
 • 像素密度:111111(点/㎡)
 • 功耗:1300(W/㎡)
 • 模组尺寸:192×192mm
 • 像素间距:3(mm)
 • 亮度:≥2500

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1红1绿1蓝
 • 像素密度:62500(点/㎡)
 • 模组尺寸:128×128
 • 像素间距:4(mm)
 • 亮度:≥2000

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1红1绿1蓝
 • 像素密度:40000(点/㎡)
 • 模组尺寸:160×8
 • 像素间距:5(mm)
 • 亮度:≥1800

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1红1绿1蓝
 • 像素密度:27777(点/㎡)
 • 模组尺寸:192×192
 • 像素间距:6(mm)
 • 亮度:≥1500

提示:以上所展示的信息由商家自行发布提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布者负责,投影时代网不承担任何责任。请意识到互联网信息的风险是客观存在的。