LED显示屏
 LED显示屏关注排行榜
2009-04
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:250000(点/㎡)
 • 显示模式:显示尺寸(寛×高)2.73×0.77mm
 • 模组尺寸:1.00×2.03m
 • 像素间距:2(mm)
 • 亮度:750nits

2009-04
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:216450(点/㎡)
 • 显示模式:显示尺寸2.02×1.58m
 • 模组尺寸:0.83×2.23
 • 像素间距:2(mm)
 • 亮度:650nits

2009-04
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:309,598(点/㎡)
 • 显示模式:显示尺寸1.64×0.87m
 • 模组尺寸:1.70×2.58
 • 像素间距:1.7(mm)
 • 亮度:500nits

2009-04
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:160,000(点/㎡)
 • 显示模式:显示尺寸2.16×1.2m
 • 模组尺寸:2.23×2.92
 • 像素间距:2.5(mm)
 • 亮度:550nits

2009-04
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素密度:250,000(点/㎡)
 • 显示模式:显示尺寸(寛×高)2.18×0.61m
 • 模组尺寸:0.82×2.03
 • 像素间距:2(mm)
 • 亮度:5000nits

2009-04
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素密度:250,000(点/㎡)
 • 显示模式:显示尺寸(寛×高)2.18×1.54m
 • 模组尺寸:0.82×2.80
 • 像素间距:2(mm)
 • 亮度:5000nits

2009-04
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素密度:202,922(点/㎡)
 • 显示模式:显示尺寸(寛×高)1.77×1.32m
 • 模组尺寸:2.00×2.30
 • 像素间距:2.2(mm)
 • 亮度:5000nits

2009-04
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素密度:62,500(点/㎡)
 • 显示模式:显示尺寸(寛×高)3.65×2.16m
 • 模组尺寸:4.22×4.35
 • 像素间距:4(mm)
 • 亮度:7,500nits

2009-04
 • 色彩类型:室内双色
 • 像素密度:44321(点/㎡)
 • 像素间距:4.75(mm)

2009-04
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:27777(点/㎡)
 • 像素间距:6(mm)

2009-04
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:17222(点/㎡)
 • 像素间距:7.62(mm)

2009-04
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:15625(点/㎡)
 • 像素间距:8(mm)

2009-04
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:10000(点/㎡)
 • 像素间距:10(mm)

2009-04
 • 色彩类型:室外单色
 • 像素组成:1R
 • 像素密度:10000(点/㎡)
 • 像素间距:10(mm)

2009-04
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1PG1B
 • 像素密度:10000(点/㎡)
 • 像素间距:10(mm)

2009-04
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:6944(点/㎡)
 • 像素间距:12(mm)

2009-04
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:3906(点/㎡)
 • 像素间距:16(mm)

2009-04
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:1600(点/㎡)
 • 像素间距:25(mm)

1
提示:以上所展示的信息由商家自行发布提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布者负责,投影时代网不承担任何责任。请意识到互联网信息的风险是客观存在的。