LED显示屏
2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:10000(点/㎡)
 • 灰度等级:65536级
 • 驱动方式:恒流1/4扫
 • 模组尺寸:160*160mm
 • 像素间距:10(mm)
 • 亮度:≥8000
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:10000(点/㎡)
 • 灰度等级:65536级
 • 驱动方式:恒流驱动1/4扫
 • 模组尺寸:160*160mm
 • 像素间距:10(mm)
 • 亮度:≥7000
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:6944(点/㎡)
 • 灰度等级:65536级
 • 驱动方式:恒流1/2扫
 • 模组尺寸:192*192mm
 • 像素间距:12(mm)
 • 亮度:≥7000cd/㎡
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:6944(点/㎡)
 • 灰度等级:65536级
 • 驱动方式:恒流驱动1/6扫
 • 模组尺寸:192*192mm
 • 像素间距:12(mm)
 • 亮度:≥5000
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:3960(点/㎡)
 • 灰度等级:65536级
 • 驱动方式:静态恒流
 • 模组尺寸:256*128mm
 • 像素间距:16(mm)
 • 亮度:≥3000cd/㎡
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素密度:3906(点/㎡)
 • 灰度等级:65536级
 • 驱动方式:恒流驱动1/4扫
 • 模组尺寸:256*256mm
 • 像素间距:16(mm)
 • 亮度:≥4000cd/㎡
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:2500(点/㎡)
 • 灰度等级:65536级
 • 驱动方式:静态横流
 • 模组尺寸:320*160mm
 • 像素间距:20(mm)
 • 亮度:≥2000cd/㎡
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:1600(点/㎡)
 • 灰度等级:65536级
 • 驱动方式:静态横流
 • 模组尺寸:200*200mm
 • 像素间距:25(mm)
 • 亮度:≥2000
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:4R2G2B
 • 像素密度:1024(点/㎡)
 • 灰度等级:65536级
 • 驱动方式:静态横流
 • 模组尺寸:250mm*250mm
 • 像素间距:31.25(mm)
 • 亮度:≥2000cd/㎡
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:10000(点/㎡)
 • 灰度等级:≥12bit
 • 驱动方式:1/4扫
 • 像素间距:10(mm)
 • 亮度:≥2000cd/㎡
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 灰度等级:12bit
 • 亮度:≥5000cd/㎡
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:82944(点/㎡)
 • 灰度等级:14bit
 • 驱动方式:1/8扫
 • 模组尺寸:125*500mm
 • 像素间距:3.472(mm)
 • 亮度:≥800cd/㎡
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:50176(点/㎡)
 • 灰度等级:14bit
 • 驱动方式:1/4扫
 • 模组尺寸:125*500mm
 • 像素间距:4.464(mm)
 • 亮度:≥800cd/㎡
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:36864(点/㎡)
 • 灰度等级:14bit
 • 驱动方式:1/2扫
 • 模组尺寸:125*500mm
 • 像素间距:5.208(mm)
 • 亮度:≥800cd/㎡
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:25600(点/㎡)
 • 灰度等级:14bit
 • 驱动方式:1/0扫
 • 模组尺寸:125*500mm
 • 像素间距:6.25(mm)
 • 亮度:≥800cd/㎡
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:65536(点/㎡)
 • 驱动方式:1/16扫
 • 像素间距:3.91(mm)
 • 亮度:>1000cd/㎡
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:277008(点/㎡)
 • 像素间距:1.9(mm)
 • 亮度:1500-2000cd/㎡
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:62500(点/㎡)
 • 灰度等级:65536级
 • 驱动方式:恒流驱动1/18扫
 • 像素间距:4(mm)
 • 亮度:≥2000cd/㎡
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:40000(点/㎡)
 • 灰度等级:65536级
 • 驱动方式:恒流1/18扫
 • 模组尺寸:160mm*160mm
 • 像素间距:5(mm)
 • 亮度:≥2000cd/㎡
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:27777(点/㎡)
 • 灰度等级:65536级
 • 驱动方式:恒流1/8扫描
 • 模组尺寸:192*96mm
 • 像素间距:6(mm)
 • 亮度:≥2000cd/㎡
 • 产品类型:户内固定安装