LED显示屏
2013-08
 • 色彩类型:室内全彩

2013-08
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 模组尺寸:320mm*160mm
 • 亮度:>5000cd/㎡

2013-08
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:22957(点/㎡)
 • 驱动方式:1/4扫恒流驱动
 • 模组尺寸:211mm*211mm
 • 亮度:5000cd-6000cd/㎡

2013-08
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:10000(点/㎡)
 • 驱动方式:1/8恒流
 • 模组尺寸:320×320mm
 • 亮度:≥1000

2013-08
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:6944(点/㎡)
 • 驱动方式:1/8恒流
 • 模组尺寸:384×192mm
 • 亮度:≥1000

2013-08
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:6400(点/㎡)
 • 驱动方式:1/8恒流
 • 模组尺寸:400×200mm
 • 亮度:≥1000

2013-08
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:3906(点/㎡)
 • 驱动方式:1/4恒流
 • 模组尺寸:256×256mm
 • 亮度:≥1000

2013-08
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:3906(点/㎡)
 • 驱动方式:1/4恒流
 • 模组尺寸:320×320mm
 • 亮度:≥1000

2013-08
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:2R1G1B
 • 像素密度:1024(点/㎡)
 • 驱动方式:静态恒流
 • 模组尺寸:250×250mm
 • 亮度:≥4000

2013-08
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:711(点/㎡)
 • 驱动方式:静态恒流
 • 模组尺寸:300×300mm
 • 亮度:≥3500

2013-08
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:10000(点/㎡)
 • 驱动方式:1/4恒流
 • 模组尺寸:160×160mm
 • 亮度:≥7500

2013-08
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:6944(点/㎡)
 • 驱动方式:1/2恒流
 • 模组尺寸:192×192mm
 • 亮度:≥7500

2013-08
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:2R1G1B
 • 像素密度:5102(点/㎡)
 • 驱动方式:1/2恒流
 • 模组尺寸:244×122mm
 • 亮度:≥7500

2013-08
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:2R1G1B
 • 像素密度:3906(点/㎡)
 • 驱动方式:静态恒流
 • 模组尺寸:256×128mm
 • 亮度:≥8000

2013-08
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:3906(点/㎡)
 • 驱动方式:静态恒流
 • 模组尺寸:256×128mm
 • 亮度:≥8000

2013-08
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:2R1G1B
 • 像素密度:2500(点/㎡)
 • 驱动方式:静态恒流
 • 模组尺寸:320×160mm
 • 亮度:≥8000

2013-08
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:2500(点/㎡)
 • 驱动方式:静态恒流
 • 模组尺寸:320×160mm
 • 亮度:≥8000

2013-08
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:2R1G1B
 • 像素密度:1600(点/㎡)
 • 驱动方式:静态恒流
 • 模组尺寸:200×200mm
 • 亮度:≥8000

2013-08
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:111111(点/㎡)
 • 驱动方式:1/16恒流
 • 模组尺寸:192×96mm
 • 亮度:≥1500

2013-08
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:62500(点/㎡)
 • 驱动方式:1/16恒流
 • 模组尺寸:128×128mm
 • 亮度:≥2000