LED显示屏
2015-12
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:8800(点/㎡)
 • 灰度等级:RGB 各16384级
 • 功耗:400(W/㎡)
 • 像素间距:10.66(mm)
 • 亮度:≥6500 nit
 • 产品类型:户外固定安装

2015-12
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 功耗:440(W/㎡)
 • 像素间距:13.33(mm)
 • 亮度:≥7500 nit
 • 产品类型:户外固定安装

2015-12
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 灰度等级:RGB 各16384级
 • 像素间距:16(mm)
 • 亮度:≥7500 nit
 • 产品类型:户外固定安装

2015-12
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 功耗:400(W/㎡)
 • 像素间距:20(mm)
 • 亮度:≥6500 nit
 • 产品类型:户外固定安装

2015-12
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 灰度等级:RGB 各16384级
 • 功耗:135(W/㎡)
 • 像素间距:25(mm)
 • 亮度:≥7500 nit
 • 产品类型:户外固定安装

2015-12
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 灰度等级:RGB 各16384级
 • 像素间距:31.25(mm)
 • 亮度:≥6500 nit
 • 产品类型:户外固定安装

2015-12
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:2R2G2B
 • 灰度等级:RGB 各16384级
 • 功耗:530(W/㎡)
 • 像素间距:50(mm)
 • 亮度:≥7500 nit

2015-12
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:17200(点/㎡)
 • 驱动方式:恒流驱动,1/8扫
 • 功耗:150(W/㎡)
 • 模组尺寸:244mm×244mm
 • 像素间距:7.62(mm)
 • 亮度:≥1500cd/㎡
 • 产品类型:户内固定安装

1