LED显示屏
 LED显示屏关注排行榜
2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:360000(点/㎡)
 • 像素间距:1.66(mm)
 • 亮度:1000尼特
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:270400(点/㎡)
 • 像素间距:1.92(mm)
 • 亮度:1000尼特
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:129.600(点/㎡)
 • 像素间距:2.7(mm)
 • 亮度:2000 尼特
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:49,383(点/㎡)
 • 灰度等级:16 bit
 • 像素间距:4.5(mm)
 • 亮度:1,700 nits
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:62500(点/㎡)
 • 像素间距:4.0(mm)
 • 亮度:1500 尼特(典型)
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:27778(点/㎡)
 • 像素间距:6.0(mm)
 • 亮度:1800 尼特(典型)
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:4900(点/㎡)
 • 像素间距:14.3(mm)
 • 亮度:4300尼特
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:11025(点/㎡)
 • 像素间距:9.52(mm)
 • 亮度:4000 尼特
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素密度:14400(点/㎡)
 • 像素间距:8.33(mm)
 • 亮度:5000 尼特
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素密度:4900(点/㎡)
 • 像素间距:14.3(mm)
 • 亮度:4300尼特
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素密度:3906(点/㎡)
 • 像素间距:16.0(mm)
 • 亮度:6500尼特
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素密度:8640(点/㎡)
 • 像素间距:10.83(mm)
 • 亮度:5000 尼特(标准)
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素密度:10000(点/㎡)
 • 像素间距:10.0(mm)
 • 亮度:6000尼特(最大)
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素密度:14400(点/㎡)
 • 像素间距:8.33(mm)
 • 亮度:6000尼特(最大)
 • 产品类型:户外固定安装

2013-05
 • 色彩类型:室外全彩
 • 功耗:230(W/㎡)
 • 模组尺寸:3.06*2.203*0.16
 • 像素间距:10.2(mm)
 • 亮度:6500 尼特

2013-05
 • 色彩类型:室外全彩
 • 功耗:230(W/㎡)
 • 模组尺寸:3.264 x 2.448 x 0.16
 • 像素间距:10.2(mm)
 • 亮度:6500 尼特

2013-05
 • 色彩类型:室外全彩
 • 功耗:633(W/㎡)
 • 模组尺寸:0.816*0.735*0.231
 • 像素间距:10.2 mm(mm)
 • 亮度:6500尼特

2013-05
 • 色彩类型:室外全彩
 • 功耗:460(W/㎡)
 • 模组尺寸:096*096*0.225
 • 像素间距:16.0(mm)
 • 亮度:6500尼特

2013-05
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素密度:7513(点/㎡)
 • 功耗:500(W/㎡)
 • 模组尺寸:0.96*0.96*0.23
 • 像素间距:20.0(mm)
 • 亮度:6000 尼特

2013-05
 • 色彩类型:室内全彩
 • 功耗:85(W/㎡)
 • 模组尺寸:0.4*0.4*0.07
 • 像素间距:11.1(mm)
 • 亮度:5000 尼特

提示:以上所展示的信息由商家自行发布提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布者负责,投影时代网不承担任何责任。请意识到互联网信息的风险是客观存在的。