LED显示屏
 LED显示屏关注排行榜
2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素密度:65536(点/㎡)
 • 灰度等级:16bit
 • 像素间距:3.9(mm)
 • 亮度:≥6000cd/㎡
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素密度:36864(点/㎡)
 • 灰度等级:16bit
 • 像素间距:5.2(mm)
 • 亮度:≥6000cd/㎡
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素密度:16384(点/㎡)
 • 灰度等级:16bit
 • 像素间距:7(mm)
 • 亮度:≥6000cd/㎡
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素密度:20734(点/㎡)
 • 灰度等级:14bit
 • 像素间距:6.94(mm)
 • 亮度:≥6000cd/㎡
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素密度:9216(点/㎡)
 • 灰度等级:14bit
 • 像素间距:10.4(mm)
 • 亮度:≥5000cd/㎡
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素密度:4096(点/㎡)
 • 灰度等级:14bit
 • 像素间距:15.6(mm)
 • 亮度:≥5000cd/㎡
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:147456(点/㎡)
 • 灰度等级:16bit
 • 像素间距:2.6(mm)
 • 亮度:≥1000cd/㎡
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:65536(点/㎡)
 • 灰度等级:16bit
 • 像素间距:3.9(mm)
 • 亮度:≥1000cd/㎡
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:36864(点/㎡)
 • 灰度等级:16bit
 • 像素间距:5.2(mm)
 • 亮度:≥1000cd/㎡
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:50176(点/㎡)
 • 像素间距:4.4(mm)
 • 亮度:1000cd/㎡
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:36864(点/㎡)
 • 像素间距:5.2(mm)
 • 亮度:1000cd/㎡
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:25600(点/㎡)
 • 像素间距:6.2(mm)
 • 亮度:1000cd/㎡
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:16384(点/㎡)
 • 像素间距:7.8(mm)
 • 亮度:1000cd/㎡
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:9216(点/㎡)
 • 像素间距:10.4(mm)
 • 亮度:1000cd/㎡
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:360000(点/㎡)
 • 驱动方式:恒流驱动
 • 模组尺寸:200*150*8mm
 • 像素间距:1.667(mm)
 • 亮度:≥1200cd/㎡
 • 产品类型:LED小间距

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:270400(点/㎡)
 • 驱动方式:恒流驱动
 • 模组尺寸:200*150*8mm
 • 像素间距:1.923(mm)
 • 亮度:≥1200cd/㎡
 • 产品类型:LED小间距

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:160000(点/㎡)
 • 驱动方式:恒流驱动
 • 模组尺寸:200*150*8mm
 • 像素间距:2.5(mm)
 • 亮度:≥1200cd/㎡
 • 产品类型:LED小间距

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:102400(点/㎡)
 • 驱动方式:恒流驱动
 • 模组尺寸:200*150*8mm
 • 像素间距:3.125(mm)
 • 亮度:≥1200cd/㎡
 • 产品类型:LED小间距

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:62500(点/㎡)
 • 驱动方式:恒流驱动
 • 模组尺寸:200*150*8mm
 • 像素间距:3.125(mm)
 • 亮度:≥1200cd/㎡
 • 产品类型:LED小间距

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:284444(点/㎡)
 • 驱动方式:1/26扫描
 • 模组尺寸:240*240*16mm
 • 像素间距:1.875(mm)
 • 亮度:≥1000cd/㎡
 • 产品类型:户内固定安装

提示:以上所展示的信息由商家自行发布提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布者负责,投影时代网不承担任何责任。请意识到互联网信息的风险是客观存在的。