LED显示屏
2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:10000(点/㎡)
 • 灰度等级:8192~65536
 • 驱动方式:1/4
 • 模组尺寸:320x320mm
 • 像素间距:10(mm)
 • 亮度: 5000nit
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:10000(点/㎡)
 • 灰度等级:8192~65536
 • 驱动方式:1/4
 • 模组尺寸:320x320mm
 • 像素间距:10(mm)
 • 亮度: 7000nit
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:5625(点/㎡)
 • 灰度等级:8192~65536
 • 驱动方式:1/2
 • 模组尺寸:320x320mm
 • 像素间距:13.33(mm)
 • 亮度: 7000nit
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:3906(点/㎡)
 • 灰度等级:8192~65536
 • 驱动方式:1/2
 • 模组尺寸:320x320mm
 • 像素间距:16(mm)
 • 亮度: 8000nit
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:62500(点/㎡)
 • 灰度等级:4096~16384
 • 驱动方式:1/18
 • 模组尺寸:288x288mm
 • 像素间距:4(mm)
 • 亮度:1200nit
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:35156(点/㎡)
 • 灰度等级:4096~16384
 • 驱动方式:1/9
 • 模组尺寸:288x288mm
 • 像素间距:5.33(mm)
 • 亮度:1500nit
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:27777(点/㎡)
 • 灰度等级:4096~16384
 • 驱动方式:1/8
 • 模组尺寸:288x288mm
 • 像素间距:6(mm)
 • 亮度:1500nit
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:19290(点/㎡)
 • 灰度等级:4096~16384
 • 驱动方式:1/8
 • 模组尺寸:288x288mm
 • 像素间距:7.2(mm)
 • 亮度:1500nit
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:111111(点/㎡)
 • 灰度等级:4096~16384
 • 驱动方式:1/16
 • 模组尺寸:240x240mm
 • 像素间距:3(mm)
 • 亮度:1200nit
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:71111(点/㎡)
 • 灰度等级:4096~16384
 • 驱动方式:1/16
 • 模组尺寸:240x240mm
 • 像素间距:3.75(mm)
 • 亮度:1200nit
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:62500(点/㎡)
 • 灰度等级:4096~16384
 • 驱动方式:1/15
 • 模组尺寸:240x240mm
 • 像素间距:4(mm)
 • 亮度:1200nit
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:43402(点/㎡)
 • 灰度等级:4096~16384
 • 驱动方式:1/10
 • 模组尺寸:240x240mm
 • 像素间距:4.8(mm)
 • 亮度:1200nit
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:40000(点/㎡)
 • 灰度等级:4096~16384
 • 驱动方式:1/10
 • 模组尺寸:240x240mm
 • 像素间距:5(mm)
 • 亮度:1200nit
 • 产品类型:户内固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:27777(点/㎡)
 • 模组尺寸:424*288mm
 • 像素间距:6(mm)
 • 亮度:≥4500
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:27777(点/㎡)
 • 模组尺寸:1152*384mm
 • 像素间距:1.2(mm)
 • 亮度:≥4500
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室外全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:27777(点/㎡)
 • 模组尺寸:1728*384mm
 • 像素间距:1.8(mm)
 • 亮度:≥4500
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:10000(点/㎡)
 • 灰度等级:8192~65536
 • 驱动方式:1/4
 • 模组尺寸:160x160mm
 • 像素间距:10(mm)
 • 亮度:7500nit
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:10000(点/㎡)
 • 灰度等级:8192~65536
 • 驱动方式:1/4
 • 模组尺寸:160x160mm
 • 像素间距:10(mm)
 • 亮度:5000nit
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:15625(点/㎡)
 • 灰度等级:8192~65536
 • 驱动方式:1/4
 • 模组尺寸:256x128mm
 • 像素间距:8(mm)
 • 亮度:6000nit
 • 产品类型:户外固定安装

2016-10
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:27777(点/㎡)
 • 灰度等级:8192~65536
 • 驱动方式:1/4
 • 模组尺寸:192x192mm
 • 像素间距:6(mm)
 • 亮度:6000nit
 • 产品类型:户外固定安装