LED显示屏
2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:155000(点/㎡)
 • 灰度等级:14bit
 • 驱动方式:动态扫描,恒流驱动
 • 模组尺寸:488 × 488 mm
 • 像素间距:2.54(mm)
 • 亮度:≥1200 nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:111111(点/㎡)
 • 灰度等级:14bit
 • 驱动方式:动态扫描,恒流驱动
 • 模组尺寸:576 × 576 mm
 • 像素间距:3(mm)
 • 亮度:≥1500 nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:68889(点/㎡)
 • 灰度等级:14bit
 • 驱动方式:动态扫描,恒流驱动
 • 模组尺寸:488 × 488mm
 • 像素间距:3.81(mm)
 • 亮度:≥1300nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:49382(点/㎡)
 • 灰度等级:14bit
 • 驱动方式:动态扫描,恒流驱动
 • 模组尺寸:576 × 576mm
 • 像素间距:4.5(mm)
 • 亮度:≥1500 nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:38750(点/㎡)
 • 灰度等级:14bit
 • 驱动方式:动态扫描,恒流驱动
 • 模组尺寸:488 × 488 mm
 • 像素间距:5.08(mm)
 • 亮度:≥1500 nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:27777(点/㎡)
 • 灰度等级:14bit
 • 驱动方式:动态扫描,恒流驱动
 • 模组尺寸:576 × 576 mm
 • 像素间距:6(mm)
 • 亮度:≥1800 nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:11377(点/㎡)
 • 灰度等级:14bit
 • 驱动方式:动态扫描,恒流驱动
 • 模组尺寸:600 × 600 mm
 • 像素间距:9.375(mm)
 • 亮度:≥1000 nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 像素密度:6944(点/㎡)
 • 灰度等级:14bit(16384)
 • 驱动方式:动态扫描,恒流驱动
 • 模组尺寸:768 × 768 × 80 mm
 • 像素间距:12(mm)
 • 亮度:5000(CREE高亮灯) /2500(国产灯)

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素组成:1R1G1B
 • 灰度等级:13bits
 • 驱动方式:动态扫描,恒流驱动
 • 像素间距:2.54(mm)
 • 亮度:≥1300

提示:以上所展示的信息由商家自行发布提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布者负责,投影时代网不承担任何责任。请意识到互联网信息的风险是客观存在的。