LED显示屏
2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:4,444(点/㎡)
 • 像素间距:15(mm)
 • 亮度:5,500 nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:2,844(点/㎡)
 • 像素间距:18.75(mm)
 • 亮度:5,500 nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:1,600(点/㎡)
 • 像素间距:25(mm)
 • 亮度:5,500 nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:1,600(点/㎡)
 • 像素间距:25(mm)
 • 亮度:5,500 nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:43,403(点/㎡)
 • 像素间距:4.8(mm)
 • 亮度:2,000 nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:27,778(点/㎡)
 • 像素间距:6(mm)
 • 亮度:2,000 nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:15,625(点/㎡)
 • 像素间距:8(mm)
 • 亮度:2,000 nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:10,000(点/㎡)
 • 像素间距:10(mm)
 • 亮度:2,000 nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:6,944(点/㎡)
 • 像素间距:12(mm)
 • 亮度:2,000 nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:3,096(点/㎡)
 • 像素间距:16(mm)
 • 亮度:2,000 nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:250,000(点/㎡)
 • 像素间距:2(mm)
 • 亮度:1,500 nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:111,111(点/㎡)
 • 像素间距:3(mm)
 • 亮度:1,500 nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:62,500(点/㎡)
 • 像素间距:4(mm)
 • 亮度:2,000 nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:43,402(点/㎡)
 • 像素间距:4.8(mm)
 • 亮度:2,000 nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:27,778(点/㎡)
 • 像素间距:6(mm)
 • 亮度:2,000 nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:15,625(点/㎡)
 • 像素间距:8(mm)
 • 亮度:2,000 nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:10,000(点/㎡)
 • 像素间距:10(mm)
 • 亮度:2,000 nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:6,944(点/㎡)
 • 像素间距:12(mm)
 • 亮度:2,000 nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:3,906(点/㎡)
 • 像素间距:16(mm)
 • 亮度:2,000 nits

2013-07
 • 色彩类型:室内全彩
 • 像素密度:3,906(点/㎡)
 • 像素间距:8(mm)
 • 亮度:6,500 nits

提示:以上所展示的信息由商家自行发布提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布者负责,投影时代网不承担任何责任。请意识到互联网信息的风险是客观存在的。